Vi ønsker at rettferdigheten til enhver tid skal seire.

Måtte det gjelde store som små.

Telefon

69 27 85 00

Våre advokater arbeider med prioriterte fagområder

For næringsliv og privatpersoner

En stadig mer komplisert og utfordrende hverdag gjør at bruk av spesialister innenfor mange yrkesgrupper er nødvendig for å oppnå best resultat. I mange tilfeller faktisk helt avgjørende for utfallet. Advokathjelp er intet unntak. Vårt advokatfirma dekker de fleste juridiske fagområder, men vi har valgt å ha særskilt fokus på fagområdene personskade, arbeidsrett, fast eiendom, forretningsjus, kontraktsrett, offentlige anskaffelser, familierett, arv og skifte.

En viktig del av advokatyrket er å prosedere saker for domstolene. Våre advokater har bred erfaring i slike oppdrag.

Vårt advokatfirma bistår i dag både næringsliv og privatpersoner. Vi ønsker å være et advokatfirma som tar i mot alle som henvender seg til oss. Vår filosofi er at enhver som kontakter oss skal oppleve at de blir ivaretatt og fulgt opp profesjonelt, hurtig og med en høy, faglig standard.

Egen erstatningsrettsgruppe

Vi har mange års erfaring, helt tilbake til 1990, innen personskade og erstatningsrett og har i dag vår egen erstatningsrettsgruppe som består av 2 advokater. Her må vi kunne både medisin, jus og økonomi.

Vi arbeider med mange typer erstatningssaker f.eks. voldsoffererstatning, yrkesskader, trafikkskader og pasientskader. Vi jobber også med ansvarssaker som f.eks. rådgiveransvar som gjelder bl.a. advokater, arkitekter og tannleger m.m.

Spørsmål om vår erstatningsrettsgruppe rettes til Advokat Ronald Pedersen.

Våre prioriterte fagområder

 • Blir man påført en personskade etter en trafikkulykke har man krav på erstatning fra det ansvarlige forsikringsselskapet. Skadene kan være av forskjellig alvorlighetsgrad, og vårt advokatfirma behandler alle typer skadesaker, alltid på skadelidtes side. Skadene kan være whiplash-skader eller såkalte nakkeslengskader, bruddskader, hodeskader, ryggmargskader, lammelser av forskjellig grad, klemskader, støtskader, osv. Hovedregelen er at det dokumenterte økonomiske tapet skal dekkes. Dette er knyttet til inntektstap, tap i form av påførte og fremtidige merutgifter, samt tapt evne til arbeid i og rundt egen bolig, såkalt tapt hjemmearbeidsevne. I tillegg kan man ha krav på erstatning av ikke-økonomisk art. Dette er mènerstatning, som er en erstatning for tapt livsutfoldelse, og oppreisningserstatning. Utgifter til advokat dekkes som hovedregel av ansvarlig forsikringsselskapet, på lik linje med andre skaderelaterte utgifter.

  Råd og veiledning i forbindelse med trafikkskadeerstating.

 • I arbeidslivet kan det oppstå mange typer yrkesskader. Alle arbeidsgiver er pliktig til å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte, og denne forsikringen skal sikre skadelidte erstatning for sine økonomiske tap. I tillegg har skadelidte ved alvorlige skader krav på mènerstatning – en erstatning for tapt livsutfoldelse. I forbindelse med forskjellig eksponering i arbeid kan man også påføres yrkessykdom. Yrkesskadeforsikringen skal også dekke tap som følge av yrkessykdom, på lik linje med akutte yrkesskader. Vanlige yrkessykdommer er bla. løsemiddelskade, støyskader. larmskader og hørselskader, asbestskader og andre lungeskader, osv. Kommunalt og statlige ansatte har i tillegg en erstatningsmessig dekningsmulighet gjennom Hovedtariffavtalen. Denne kommer ikke i tillegg til erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven, men kommer inn som et supplement i den forstand at skadelidte kan benytte det regelsett som gir høyest erstatning. Gjennom Folketrygden kan man også oppnå visse rettigheter ved godkjente yrkesskader. Dette er knyttet til særskilte gunstige beregninger av pensjon fra NAV, samt at man etter en yrkesskade slipper å betale egenandel ved behandling. I tillegg kan man innvilges mènerstatning også fra NAV.

  Råd og veiledning i forbindelse med yrkesskadeerstating.

 • Pasientskadeerstatning gis til pasienter som er blitt påført skade innen det offentlige og private helsevesenet. Ordningen blir forvaltet av Norsk pasientskadeerstatning, NPE. Vårt advokatfirma kan bistå med hjelp i hele prosessen, fra skademelding utarbeides til endelig erstatningsoppgjør foreligger. For å ha krav på erstatning kreves at det foreligger en skade som følge av svikt i behandlingen av pasienten. Med svikt menes at behandlingen ikke har vært i tråd med de medisinske retningslinjene på området. I enkelte tilfeller kan det gis erstatning selv om det ikke foreligger svikt i behandlingen, men det forutsetter at det foreligger en svært sjelden og alvorlig skade. Vårt advokatfirma har lang erfaring med å bistå skadelidte i pasientskadesaker. Vi arbeider med alle typer saker, alt fra mindre alvorlige skader, til livsvarige alvorlige skader. Typiske saker er nerveskader oppstått under operasjon, ortopediske skader, fødselsskader, skader som følge av forsinket diagnostisering, skader på indre organer etter kirurgi, infeksjoner, osv.

  Råd og veiledning i forbindelse med pasientskadeerstating.

 • Voldsoffererstatning kan gis til personer som er påført personskade som følge av straffbar voldshandling. Krav må, som et utgangspunkt, fremsettes overfor gjerningspersonen i forbindelse med straffesak mot ham/ henne. Tilkjent erstatning i straffesaken kan kreves dekket gjennom Kontoret for voldsoffererstatning, dersom gjerningspersonen selv ikke klarer å betale erstatningen. Dersom det ikke er mulig å fremme erstatningskrav mot gjerningspersonen i straffesaken, kan krav fremmes direkte mot Kontoret for voldsoffererstatning. Erstatningskravet fremmes med hjemmel i reglene i skadeserstatningsloven kapittel 3. Som fornærmet etter en voldsepisode, har den fornærmede som regel krav på bistandsadvokat dekket av det offentlige. Vårt advokatfirma har lang erfaring som bistandsadvokater i straffesaker, og med vår særlige kompetanse knyttet til erstatningsrett, står vi godt rustet til å ivareta den fornærmedes rettigheter i disse sakene.

  Råd og veiledning i forbindelse med voldsoffererstating.

 • «Fast eiendom» er et omfattende, sammensatt og spennende rettsområde. På en eller annen måte kommer de fleste av oss bort i spørsmål som gjelder ulike temaer innen kategorien «faste eiendommers rettsforhold», og hvor det kan være behov for juridisk bistand. Vi har bred erfaring på disse områdene, og bistår med råd og veiledning uavhengig av om saken er stor eller liten.
 • Vårt firma yter bistand i forbindelse med kjøp og salg av fast eiendom, herunder bistår vi med kontraktsopprettelse og oppgjøret der hvor kjøper og selger har inngått en muntlig avtale. Vi bistår også dersom det etter overtakelsen oppdages feil og mangler ved eiendommen. En del overdragelser gjelder bolig eller fritidsbolig på festet tomt, og vi bistår med ulike spørsmål om tomtefeste så som regulering av festeavgiften, innløsning og overdragelse av festerett. Andre praktiske rettsområde er naborett, det kan for eksempel dreie seg om høye trær, eller servitutter – eksempelvis vegretter, byggehindrende bestemmelser osv. I en del tilfelle eies en eiendom av flere i sameie, og ikke sjelden oppstår spørsmål omkring oppløsning, bruksfordeling og utgiftsdeling.
 • Et annet svært praktisk rettsområde er husleie – og vi bistår i ulike spørsmål som inngåelse av leiekontrakter, oppsigelse, tvangsfravikelse m.v. Vårt firma har også god kompetanse på reglene omkring eierseksjoner, og bistår med seksjonering og ulike spørsmål som måtte oppstå mellom eierseksjonssameiet og den enkelte seksjonseier.
 • Vårt firma har også særskilt god kompetanse på rettsforhold knyttet til landbruk, så som konsesjon, deling etter jordloven, odelsrett, bo- og driveplikt og naturmangfoldloven.
 • Endelig bistår vi også med saker etter plan- og bygningsloven. Det kan dreie seg om bruksendring, saker om byggetillatelse, klagesaker i forbindelse med tiltak på naboeiendom, og uttalelser i reguleringssaker.
 • Vi arbeider også med entreprise, dvs. mangler og tvister ved kjøp og salg av bygg under oppføring, herunder forbrukerentreprise.
 • Vi har lang erfaring med arbeidsrettslige og dermed pensjons- og trygderettslige forhold.
 • Vi bistår både bedrifter og enkeltpersoner med ansettelser, rasjonaliseringsprosesser, endringer, oppsigelser, avskjed, permitteringer samt skatterelaterte spørsmål.
 • Familie, arv og skifte er rettsområder som vi alle kommer i befatning med før eller siden. Disse temaene aktualiserer se ofte på tidspunkter hvor man er utsatt for følelsesmessige påkjenninger, og man kan da ha særskilte behov for juridisk rådgivning.
 • Vårt firma har bred og lang erfaring innenfor rettsområdene familierett, arverett og skifterett. Det er vårt standpunkt at det klare utgangspunktet i slike saker er at det svært ofte er viktigere å oppnå minnelige løsninger enn å prosedere sakene for retten. Vi påtar oss imidlertid prosedyreoppdrag når minnelige løsning ikke nås, og våre advokater har bred erfaring med å føre slike typer tvister for domstolen.
 • Arv fordeles enten pga slektskap etter arvelovens regler, eller etter testament. Mange velger også å overføre aktiva, for eksempel fritidsbolig, til sine barn i live. Vi bistår med arveplanlegging, generasjonsskifte mht fast eiendom, opprettelse av testament, arveoppgjør – både privat og offentlig dødsboskifte, innsendelse av gave- og arvemelding, og hjelper til med beregning av arveavgift.
 • Avtaler mellom ektefeller om formuesordningen dem i mellom må gjøres ved ektepakt, og for å være gyldig må ektepakten oppfylle lovens formelle krav. Vi anbefaler å konferere med advokat der hvor det er aktuelt med ektepakt. Ektepakt kan eksempelvis være hensiktsmessig i en del tilfeller når en av partene har vært gift før eller har særkullsbarn.
 • Vi anbefaler ugifte par som skal eie for eksempel bolig sammen, å opprette en skriftlig samboeravtale som regulerer det økonomiske forhold mellom dem, herunder hvorledes det skal forholdes dersom samboerforholdet oppløses. Samboere har ingen automatisk arverett etter hverandre med mindre de har felles barn, og samboere bør derfor vurdere om det skal opprettes testament for å sikre hverandre økonomisk.
 • Ved samlivsbrudd kan det oppstå behov for å rådføre seg med utenforstående ekspertise. Vi bistår med rådgivning og bistand i forbindelse med felleseieskifte som følge av separasjon/skilsmisse samt i forbindelse med skifte ved samlivsbrudd mellom samboere.
 • I forbindelse med samlivsbrudd kan det også oppstå tvist om hvor barna skal bo fast, og hva salgs samværsavtale som skal inngås. I slike tilfeller er det særskilt behov for bistand fra en advokat som den enkelte forelder har tillit til og som besitter juridisk kompetanse om barn og foreldres rettigheter.
 • Forsikringsrett er et svært omfattende rettsområdet, og dekker hele jungelen av problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med en forsikringsavtale, og krav knyttet til disse avtalene. Vårt advokatfirma har lang erfaring med arbeid knyttet til de aller fleste praktiske forsikringssaker. Dette kan være forsikringssaker oppstått som følge av personskade, tingskade, sykdom, uførhet, dødsfall, kjøp og salg av bolig og næringseiendom, naturskade, osv.
  • Vårt firma jobber med et bredt spekter av tjenester innen flere forretningsjuridiske områder. Vi yter juridisk råd og bistand i tilknytning til alle typer kontrakter og kontraktsforhandlinger, herunder selskapsrettslige problemstillinger, styrearbeid, selskapsstiftelser, arbeidsrett, m.v.
  • I tillegg bistår vi i ulike problemstillinger omkring leie/ utleie av næringseiendom og kjøp/ salg av næringseiendom.
  • Flere av våre advokater besitter praktisk erfaring fra andre bransjer enn ren advokatvirksomhet, og gjennom advokatfirmaets nettverk kan vi formidle kontakt med blant annet revisorer og næringsrådgivere.
  • Dagpenger under arbeidsløshet:

   Dagpenger er en delvis erstatning for tapt arbeidsinntekt ved arbeidsløshet. Dagpenger skal sikre den arbeidsløses økonomi, og skal bidra til den arbeidsledige blir i stand til å søke nytt arbeid.

  • Sykepenger skal gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive medlemmer som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade.

   Hvem kan få sykepenger?

   • Du må være arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes egen sykdom eller skade.
   • Du må ha vært i jobb i minst fire uker.
   • Du må tape pensjonsgivende inntekt på grunn av arbeidsuførheten. Det er et vilkår at inntektsgrunnlaget for sykepenger utgjør minst femti prosent av grunnbeløpet (1/2 G). Denne inntektsgrensen gjelder ikke for sykepenger i arbeidsgiverperioden.

   Arbeidsuførheten kan dokumenteres med egenmelding eller erklæring fra lege. Ved sykdom eller skade som har direkte sammenheng med muskel- og skjelettsystemet kan også kiropraktor eller manuellterapeut dokumentere arbeidsuførhet i inntil tolv uker.

  • Arbeidsavklaringspenger skal sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for bistand fra NAV for å komme i arbeid. Bistanden kan bestå av arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging fra NAV.

   Hvem kan få arbeidsavklaringspenger?

   Det er et vilkår at du har fått arbeidsevnen din nedsatt med minst halvparten på grunn av sykdom eller skade. Det sentrale er ikke hvor mye helsen din i seg selv er svekket, men i hvilken grad det påvirker mulighetene dine til å være i inntektsgivende arbeid.

   Du kan få arbeidsavklaringspenger mens du er

   • under aktiv behandling
   • under gjennomføring av arbeidsrettede tiltak
   • under arbeidsutprøving (opptrapping etter sykdom)
   • under oppfølging fra NAV etter at behandling og tiltak er forsøkt

   Du kan også få arbeidsavklaringspenger

   • under utarbeidelse av aktivitetsplan
   • mens du venter på aktiv behandling eller et arbeidsrettet tiltak
   • i inntil tre måneder mens du søker arbeid etter gjennomført tiltak eller behandling
   • i inntil åtte måneder mens uføresøknaden din blir vurdert
   • i inntil seks måneder hvis du på grunn av sykdom blir arbeidsufør på nytt, uten å ha opparbeidet deg ny rett til sykepenger
   • hvis du som student har behov for aktiv behandling for å gjenoppta studier og du ikke har rett til stipend under sykdom fra Lånekassen
  • Uførepensjon skal sikre inntekt til livsopphold for deg som har fått inntektsevnen varig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte.

   Hvem kan få uførepensjon?

   Fem vilkår må være oppfylt for å ha rett til uførepensjon

   • Hovedregelen er at må du ha vært medlem i folketrygden de siste tre årene fram til du ble ufør.
   • Du må være mellom 18 og 67 år.
   • Inntektsevnen din må være nedsatt på grunn av varig sykdom, skade eller lyte. Det er også et krav at sykdommen, skaden eller lytet er hovedårsaken til den nedsatte inntektsevnen.
   • Du må ha gjennomgått hensiktsmessig medisinsk behandling og individuelle og hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak for å bedre inntektsevnen din.
   • Inntektsevnen din må være varig nedsatt med minst 50 prosent
  • Alderspensjon fra folketrygden er en ordning som sikrer deg inntekt i alderdommen. Du kan starte å ta ut alderspensjon etter du har fylt 62 år. For å ta ut alderspensjon før du fyller 67 år, må du ha tilstrekkelig høy opptjening. Du kan fritt kombinere alderspensjon med arbeid uten at pensjonen blir redusert.

  • Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for nesten 400 milliarder årlig. De er forpliktet til å følge et komplekst regleverk for at anskaffelsene skal være lovlige. Brudd på regelverket kan få store praktiske og økonomiske konsekvenser, og det er derfor nødvendig med juridisk kvalitetssikring av alle ledd i prosessen. Vårt firma bistår både leverandører og det offentlige i denne prosessen, samt i klagesaker for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) og i saker for domstolene.
 • Den som har blitt utsatt for straffbare handlinger, har i mange tilfeller rett til bistandsadvokat betalt av det offentlige, fra saken anmeldes, til endelig straffedom og dom knyttet til eventuelt erstatningskrav, foreligger. Bistandsadvokaten skal ivareta den fornærmedes interesser i saken, både i forbindelse med etterforskningen av saken, i forbindelse med hovedforhandlingen, og i forbindelse med eventuelt etterfølgende erstatningskrav mot Kontoret for voldsoffererstatning. Vårt advokatfirma har lang erfaring med bistandsadvokatoppdrag, og med vår særlige kompetanse innen erstatningsrett, gir vi en grundig og gjennomført oppfølging av fornærmede også hva gjelder denne delen av saken.
 • Hvilken advokat er best for deg? – Velg et fagområde og/eller en advokat og klikk deretter på bildet av «din» advokat:

  Finner du ikke et fagområde som er viktig for deg?

  Det kan hende at vi bruker forskjellige begrep, eller at vi kan hjelpe deg allikevel, eller at vi kan anbefale noen som kan. Finner du ikke det du leter etter, ta kontakt.